ZAKONODAJA NA PODROČJU INVALIDOV

1. Zakon o invalidskih organizacijah :
Zakon ureja status, področje delovanja, financiranje in lastnino invalidskih organizacij.
Dostop: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zinvo.pdf

2. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov:
Zakon je namenjen, preprečevanju  in odpravljanju diskriminacije invalidk in invalidov.
Dostop: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100876

3. Zakon o uporabi Slovenskega znakovnega jezika:
Zakon določa uporabo slovenskega znakovnega jezika gluhim osebam.
Dostop:http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zuszj.pdf

4. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov:
Z zakonom se ureja pravica do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov.
Dostop: http://www.uradni-list.si/1/content?id=78532

5. Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide: Usmeritve namenjajo pozornost predvsem načelu pravice do enakih možnosti in načelu prepovedi diskriminacije zaradi invalidnosti.
Dostop: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA27

6. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive:
Ta pravilnik ureja pogoje, način in postopek napredovanja strokovnih delavcev v športu v nazive,  pravilnik ureja tudi področje invalidov. (2. člen).
Dostop: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8497

7. Zakon o športu (ZSpo):
Zakon ureja šport in športne dejavnosti, obravnava tudi področje invalidov.
Dostop: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO515